My VCMs


Chang Jiang Watch Factory 长江手表厂 was located in Shazhou County (now Zhangjiagang) in the lower Chang Jiang (Yangtze River) area in Jiangsu province.